Whatsapp ikon Whatsapp'dan yaz

SİGORTALADIM SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş. SAĞLIK SİGORTASI İŞLEMLERİ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden SİGORTALADIM SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş. (Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun”) uyarınca, aşağıda belirtilen amaçlarla toplanan kişisel verilere ilişkin olarak sigortalıların ve sigorta ettirenler dahil tüm müşterilerin aydınlatılması amacıyla kaleme alınmıştır.

 

 1. Hangi Kişisel Verilerin İşleneceği

 

SİGORTALADIM, işbu Aydınlatma Metni’nde tarif edilen yöntemler aracılığıyla, aşağıdaki kişisel verileri işlemektedir:

Kimlik Verileri: Adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi

İletişim Verileri: Adres, telefon numarası, e-postası adresi

Mesleki Verileri: Meslek

Seyahat Verileri: Seyahat sağlık sigortası yaptıracak kullanıcılar için seyahat edeceği ülke, gidiş ve dönüş tarihleri

Görsel ve İşitsel Veriler: Gerçek kişiye ait fotoğraf, ses kayıtları, video kayıtları

Müşteri Verileri: çağrı merkezi kayıtları, fatura bilgileri, sipariş ve talep bilgileri, müşteri şikayet kayıtları ve bilgileri, aldığı veya alamadığı teklifler, poliçe bilgileri (mevcut poliçesi olup olmadığı, varsa hangi şirketten olduğu, poliçe numarası, poliçe vadesi)

Hukuki İşlem Bilgisi: Mahkeme ve idari merci kararları gibi belgelerde yer alan veriler

Sağlık Verileri: Kan grubu, sigara, alkol kullanımı, sağlık geçmişi, sağlık beyanı, kronik hastalığı, hamilelik durumu, doğum raporu, epikriz raporu, doktor muayene formu, ilaç, reçete ve kupürleri, ileri tanı yöntemlerine ait her türlü tetkik, testler ve sonuçları, kullanılan cihaz ve protez bilgileri, kişinin hastalığı ya da sigorta şirketinin şartları kabul ettiğine/etmediğine dair yazdığı yazı, engelli olup olmadığı bilgisi, hamilelik durumuna ilişkin bilgiler

Burada bahsedilenlerle sınırlı olmamak üzere, kişisel verilerinizi işlememiz gereken durumlarda, yalnızca sizi bilgilendirdiğimiz aşağıdaki amaçlarla ve Kişisel Verilerin Korunması mevzuatına uygun olarak işleyeceğiz.

 

 1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

 

Yukarıda listelenen ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir.

 1. Sizinle kuracağımız brokerlik ve/veya sigortacılık hizmet ilişkisini yürütebilmek
 2. Sağlık sigortası teklifi alınması

  Kimlik bilgileri (ad, soyad, T.C. kimlik numarası), iletişim bilgileri (e-posta adresi ve telefon numarası) ve sağlık bilgileriniz (__[A4]), sağlık sigortası, tamamlayıcı sağlık sigortası ve/veya seyahat sağlık sigortası olmak üzere sağlık sigortası teklifleri alınması kapsamında aşağıda amaçlarla işlenmektedir:

  • Hakkınızda sistemlerimizde sorgulama yapılabilmesi
  • Sigorta şirketlerinden her bir poliçe ve duruma özel fiyat teklifi alınması, tekliflerin sizlere iletilmesi
  • Yukarıdaki faaliyetler kapsamında tarafınızla iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
  Tarafınıza iletilen tekliflerden birini kabul etmeniz durumunda, poliçelendirme işlemlerinin yürütülmesi

  Kimlik verileriniz, iletişim verileriniz, finansal verileriniz, mesleki verileriniz, görsel ve işitsel kayıtlar, müşteri verileriniz, sağlık verileriniz, hukuki işlem verileriniz ve imza veriniz, tarafınıza iletilen sağlık sigortası, tamamlayıcı sağlık sigortası ve/veya seyahat sağlık sigortası olmak üzere sağlık sigortası tekliflerden birini kabul etmeniz durumunda, poliçelendirme işlemlerinin yürütülmesi kapsamında aşağıda amaçlarla işlenmektedir:

  • Tarafınıza iletilen tekliflerden birini kabul etmeniz durumunda, brokerlik yetki belgesi kapsamında poliçelendirme işlemlerinin yürütülmesi ve gerekli evrakların sigorta şirketlerine iletilmesi
  • Poliçelerinize ilişkin sizlere bilgi ve destek verilmesi, mevcut verilerinizin güncellenmesi, mevcut verilerinizin sigorta şirketlerine aktarılması
  • Bilgilendirme formu, poliçe, zeyilname veya diğer belgelerin sizlerin adına teslim alınması ve sizlere teslim edilmesi
  • Vadesi dolan poliçelerin yenilenmesi
  • Zeyil işlemlerinin yapılması
  • Prim transfer yetkisi sahip olunması halinde ödediğiniz primleri sizlerin adına transfer etmek, sizlere iade edilecek sigorta primlerini kabul etmek
  • Poliçe prim borcu olan nihai tüketicilere açık vadelerin SMS veya e-posta yoluyla haber verilmesi
  • Mevcut poliçelere ilişkin iptal ve/veya değişiklik talepleri, hasar ihbarları dahil sigorta sözleşmelerinin uygulanmasına ilişkin tüm işlemlerin gerçekleştirilmesi
  • Sigorta tazminatının tahsili hususunda destek verilmesi
  • Sigorta şirketleri tarafından verilen tüm bilgi ve belgelerin e-posta ve/veya diğer iletişim araçlarıyla tarafınıza iletilmesi
  • Riziko evrak takibinin yapılması
  • Geri ödeme taleplerinin yerine getirilmesi
  • Kampanya ve indirim ödemelerinin yapılması
 3. Şirket’in yönetim faaliyetleri ile yürürlükteki mevzuata uyum faaliyetlerinin yürütülmesi
 4. Yukarıda yer verilen tüm kişisel verileriniz, Şirket’in yönetim faaliyetleri ile yürürlükteki mevzuata uyum faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında, Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir.

  • Şirket içerisinde kalite kontrol yapılması
  • İç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi
  • Müşterilere sunulacak hizmet kalitesini artırmak amaçlı ses kayıtlarının incelenmesi
  • Faaliyetlerin yürürülükteki mevzuata uygun yürütülmesi ve hukuk işlerinin takibi
  • İş ortaklarımız ile iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi.
  • Hukuken yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
  • Şirket’in yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi
  • İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi
  • Saklama, depolama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
  • Kişisel verilerin ve bilgilerin bulunduğu ortamlarda bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
  • İnternet sitemiz ve elektronik sistemlerimizin işleyişi ve operasyonunun sağlanması

 

Burada belirtilen amaçlar dışında, iş süreçlerimizin ve operasyonlarımızın sürdürülebilmesi adına başka bir amaçla kişisel verilerinizin işlenmesi gerektiği durumlarda sizleri bilgilendireceğiz.

 

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçlar

 

İşbu Aydınlatma Metni altında bahsedilen şekilde toplanan tüm kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde, aşağıdaki kişi ve kuruluşlara aktarılabilmektedir:

 

 1. Kişisel verileriniz sizinle kuracağımız brokerlik ve/veya sigortalılık hizmet ilişkisini yürütebilmek amacıyla Sigortaladım’ın iş ortağı niteliğindeki bayileri ile sigorta şirketleri ve/veya acentelerine aktarılmaktadır. Bu kapsamda kimlik ve iletişim bilgileriniz ise gerekli bilgilerin tarafınıza ulaştırılmasını sağlamak amacıyla kargo şirketlerine aktarılmaktadır.
 2. Kişisel verileriniz Şirket’in yönetim faaliyetleri ile mevzuata uyum faaliyetlerinin yürütmesi kapsamında,

 

 

 1. Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Yukarıda bahsedilen amaçlarla işlenen tüm kişisel verileriniz, Sigortaladım tarafından sözlü ve/veya yazılı olarak, fiziki ve/veya elektronik ortamda ve/veya ilgili gerçek kişi tarafından şahsen sunulması suretiyle ve/veya telefon, çağrı merkezi araması, Whatsapp, SMS, e-posta ve diğer iletişim vasıtaları aracılığıyla ve/veya görüşmeler esnasında ilgili gerçek kişi tarafından şahsen verilmesi suretiyle, iş ortakları niteliğindeki bayiler, yetkili satıcılar ve sigorta şirketleri üzerinden toplanmaktadır.

 

Sigortaladım tarafından sizinle kuracağımız brokerlik ve/veya sigortalılık hizmet ilişkisini yürütebilmek amacıyla elde edilen kişisel verileriniz, “sözleşmenin ifası veya kurulması”, “kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve “hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenebilmekte ve yukarıda belirtilen kişi ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.

 

Sigortaladım tarafından sizinle kuracağımız brokerlik ve/veya sigortalılık hizmet ilişkisini yürütebilmek amacıyla elde edilen sağlık verileriniz “açık rızanızın varlığı” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenebilmekte ve yukarıda belirtilen kişi ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.

 

Sigortaladım tarafından Şirket’in yönetim faaliyetlerini yürütmek ve Şirket politikalarına ve yürürlükteki mevzuata uygun hareket etmek amacıyla elde edilen kişisel verileriniz, “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi”, “bir hakkımızın kullanılması veya korunması” ve “meşru menfaatlerimizin bulunması” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

Şirketimiz tarafından işlenen tüm kişisel veriler, işlenme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca ve her halükarda kanuni zamanaşımı süreleri boyunca saklanacak, bu sürelerin sona ermesini takiben Şirketimiz tarafından silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

 

 1. Kanun kapsamında Haklarınız

 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca toplanan kişisel veriler ile ilgili olarak veri sahipleri;

 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, (i) SİGORTALADIM’nin internet sitesinde yayınlanan başvuru formunu ("Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu"”) doldurup imzaladıktan sonra ıslak imzalı olarak, kimlik tespitini sağlayacak belgeler ile birlikte Şirketimize bizzat elden teslim edebilirsiniz veya (ii) Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formunu ıslak imzalı bir kopyasını Şirketimiz adresine noter vasıtasıyla gönderebilirsiniz veya (iii)Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formunu “güvenli elektronik imza” ile imzalayarak kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi kullanarak Şirketimizin sigortareasurans@hs02.kep.tr adresine gönderebilirsiniz veya (iv) Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formunu Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle sigortaladim.kvkk@tuvturk.com.tr adresine gönderebilirsiniz

Taleplerinizi Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

Saygılarımızla,

 

SİGORTALADIM SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

E-posta adresi: iletisim@sigortaladim.com

Kep adresi: sigortareasurans@hs02.kep.tr

İnternet adresi: https://www.sigortaladim.com/

Mersis No: 0833051065600018

Adres: Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak No: 21 Seba Ofis Bulvar B Blok 34396 Sarıyer / İstanbul

Hata tepsit ettik!

Sigorta danışmanımız en kısa sürede size ulaşacaktır!

Tamam
;