Whatsapp ikon Whatsapp'dan yaz

SİGORTALADIM SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş. HAYAT SİGORTASI İŞLEMLERİ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden SİGORTALADIM SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş. (Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun”) uyarınca, aşağıda belirtilen amaçlarla toplanan kişisel verilere ilişkin olarak sigortalıların ve sigorta ettirenler dahil tüm müşterilerin aydınlatılması amacıyla kaleme alınmıştır.

 

 1. Hangi Kişisel Verilerin İşleneceği

 

SİGORTALADIM, işbu Aydınlatma Metni’nde tarif edilen yöntemler aracılığıyla, aşağıdaki kişisel verileri işlemektedir:

Kimlik Verileri: Adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, doğum yeri, medeni durum, cinsiyet, pasaport numarası, anne - baba adı, anne kızlık soyadı, nüfus cüzdanı

İletişim Verileri: Adres, telefon numarası, e-postası adresi

Finansal Veriler: Banka hesap bilgileri, kredi kartı bilgisi

Mesleki Veriler: Meslek

Görsel ve İşitsel Veriler: Gerçek kişiye ait fotoğraf, ses kayıtları, video kayıtları

Müşteri Verileri: çağrı merkezi kayıtları, fatura bilgileri, sipariş ve talep bilgileri, müşteri şikayet kayıtları ve bilgileri, aldığı veya alamadığı teklifler, poliçe bilgileri (mevcut poliçesi olup olmadığı, varsa hangi şirketten olduğu, poliçe numarası, poliçe vadesi)

Hukuki İşlem Bilgisi: Mahkeme ve idari merci kararları gibi belgelerde yer alan veriler

İmza Verisi: İmza

Burada bahsedilenlerle sınırlı olmamak üzere, kişisel verilerinizi işlememiz gereken durumlarda, yalnızca sizi bilgilendirdiğimiz aşağıdaki amaçlarla ve Kişisel Verilerin Korunması mevzuatına uygun olarak işleyeceğiz.

 

 1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

 

Yukarıda listelenen ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir.

 1. Sizinle kuracağımız brokerlik ve/veya sigortalılık hizmet ilişkisini yürütebilmek Hayat sigortası teklifi alınması
 2. Hayat sigortası teklifi alınması

  Kimlik bilgileri (ad, soyad, T.C. kimlik numarası), iletişim bilgileri (e-posta adresi ve telefon numarası) hayat sigortası teklifleri alınması kapsamında aşağıda amaçlarla işlenmektedir:

  • Sigorta şirketlerinin sizlere teklif oluşturabilmesi,
  • Sigorta şirketlerinin oluşturdukları teklifi sizlere iletebilmesi için arama veya e-mail göndermesi
  • Yukarıdaki faaliyetler kapsamında tarafınızla iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
  Tarafınıza iletilen teklifi kabul etmeniz durumunda, poliçelendirme işlemlerinize dair sonuçların bildirilmesi

  Kimlik verileriniz, iletişim verileriniz, müşteri verileriniz, poliçe bilgileriniz teklifi kabul etmeniz durumunda, poliçelendirme işlemlerin sonucundan haberdar edilmemiz kapsamında aşağıda amaçlarla işlenmektedir:

  • Tarafınıza iletilen tekliflerden birini kabul etmeniz durumunda, poliçe yaptırmış olduğunuza dair bilgilerin sisteme kaydedilmesi
 3. Şirket’in yönetim faaliyetleri ile yürürlükteki mevzuata uyum faaliyetlerinin yürütülmesi
 4. Yukarıda yer verilen tüm kişisel verileriniz, Şirket’in yönetim faaliyetleri ile yürürlükteki mevzuata uyum faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında, Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir.

  • Şirket içerisinde kalite kontrol yapılması
  • İç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi
  • Müşterilere sunulacak hizmet kalitesini artırmak amaçlı ses kayıtlarının incelenmesi
  • Faaliyetlerin yürürülükteki mevzuata uygun yürütülmesi ve hukuk işlerinin takibi
  • İş ortaklarımız ile iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi.
  • Hukuken yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
  • Şirket’in yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi
  • İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi
  • Saklama, depolama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
  • Kişisel verilerin ve bilgilerin bulunduğu ortamlarda bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
  • İnternet sitemiz ve elektronik sistemlerimizin işleyişi ve operasyonunun sağlanması

 

Burada belirtilen amaçlar dışında, iş süreçlerimizin ve operasyonlarımızın sürdürülebilmesi adına başka bir amaçla kişisel verilerinizin işlenmesi gerektiği durumlarda sizleri bilgilendireceğiz.

 

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçlar

 

İşbu Aydınlatma Metni altında bahsedilen şekilde toplanan tüm kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde, sizlere hatay sigortası teklifi sunulabilmesi için aşağıdaki kişi ve kuruluşlara aktarılacaktır:

 

 1. Kişisel verileriniz sizinle kuracağımız brokerlik ve/veya sigortalılık hizmet ilişkisini yürütebilmek amacıyla Sigortaladım’ın iş ortağı niteliğindeki bayileri ile sigorta şirketleri ve/veya acentelerine aktarılmaktadır. Bu kapsamda kimlik ve iletişim bilgileriniz ise gerekli bilgilerin tarafınıza ulaştırılmasını sağlamak amacıyla kargo şirketlerine aktarılmaktadır.
 2. Kişisel verileriniz Şirket’in yönetim faaliyetleri ile mevzuata uyum faaliyetlerinin yürütmesi kapsamında,

 

  • İç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla muhasebe danışmanlık şirketleri ve bağımsız denetim kuruluşlarına,
  • Faaliyetlerin yürürlükteki mevzuata uygun yürütülmesi ve hukuk işlerinin takibi amacıyla avukatlar, hukuk danışmanları, vergi danışmanları dahil dış danışmanlara,
  • Saklama, depolama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla arşiv ve depolama şirketlerine ve teknik destek hizmeti sağlayan şirketlere,
  • Kişisel verilerin ve bilgilerin bulunduğu ortamlarda bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacıyla bilgi güvenliği ve altyapı hizmet sağlayıcılarına,
  • İnternet sitemiz ve elektronik sistemlerimizin işleyişi ve operasyonunun sağlanması amacıyla teknik destek hizmeti sağlayan şirketlere, yazılım şirketlerine ve altyapı hizmet sağlayıcılarına,
  • Faaliyetlerin yürürlükteki mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yetkili kişi ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla ilgili bakanlıklar, Emniyet Genel Müdürlüğü, mahkemeler dahil kanunen yetkili kurum ve kuruluşlar ve yurt içinde bulunan iştiraklerimize aktarılmaktadır.

 

 1. Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Yukarıda bahsedilen amaçlarla işlenen tüm kişisel verileriniz, Sigortaladım tarafından sözlü ve/veya yazılı olarak, fiziki ve/veya elektronik ortamda ve/veya ilgili gerçek kişi tarafından şahsen sunulması suretiyle ve/veya telefon, çağrı merkezi araması, SMS, e-posta ve diğer iletişim vasıtaları aracılığıyla ve/veya görüşmeler esnasında ilgili gerçek kişi tarafından şahsen verilmesi suretiyle, iş ortakları niteliğindeki bayiler, yetkili satıcılar ve sigorta şirketleri üzerinden toplanmaktadır.

 

Sigortaladım tarafından sizinle kuracağımız brokerlik ve/veya sigortalılık hizmet ilişkisini yürütebilmek amacıyla elde edilen kişisel verileriniz, “sözleşmenin ifası veya kurulması”, “kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve “hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenebilmekte ve yukarıda belirtilen kişi ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.

 

Sigortaladım tarafından Şirket’in yönetim faaliyetlerini yürütmek ve Şirket politikalarına ve yürürlükteki mevzuata uygun hareket etmek amacıyla elde edilen kişisel verileriniz, “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi”, “bir hakkımızın kullanılması veya korunması” ve “meşru menfaatlerimizin bulunması” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

Şirketimiz tarafından işlenen tüm kişisel veriler, işlenme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca ve her halükarda kanuni zamanaşımı süreleri boyunca saklanacak, bu sürelerin sona ermesini takiben Şirketimiz tarafından silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

 

 1. Kanun kapsamında Haklarınız

 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca toplanan kişisel veriler ile ilgili olarak veri sahipleri;

 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, (i) Sigortaladım’ın internet sitesinde yayınlanan başvuru formunu ("Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu"”) doldurup imzaladıktan sonra ıslak imzalı olarak, kimlik tespitini sağlayacak belgeler ile birlikte Şirketimize bizzat elden teslim edebilirsiniz veya (ii) Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formunu ıslak imzalı bir kopyasını Şirketimiz adresine noter vasıtasıyla gönderebilirsiniz veya (iii) Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formunu “güvenli elektronik imza” ile imzalayarak kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi kullanarak Şirketimizin sigortareasurans@hs02.kep.tr adresine gönderebilirsiniz veya (iv) Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formunu Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle sigortaladim.kvkk@tuvturk.com.tr adresine gönderebilirsiniz

Taleplerinizi Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

Saygılarımızla,

 

SİGORTALADIM SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

E-posta adresi: iletisim@sigortaladim.com

Kep adresi: sigortareasurans@hs02.kep.tr

İnternet adresi: https://www.sigortaladim.com/

Mersis No: 0833051065600018

Adres: Ayazağa Mahallesi Mimar Sinan Sokak No: 21 Seba Ofis Bulvar B Blok 34396 Sarıyer / İstanbul

Hata tepsit ettik!

Sigorta danışmanımız en kısa sürede size ulaşacaktır!

Tamam